دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
ونه کار بزوئن
  • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
  • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

  1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
  2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
  3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
  4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۱۵   چش اتا عضو هسته آدم دیم دله که بدین وسه استفاده بونه. چش سو ره گینه و وه ره شه عصبی سلول دله، الکتروشیمیایی پیام ره تبدیل کنه. ۹۶ درصد حیوونای چش خله دپت (پیچیده) هسته. ساده‌ترین چش ره میکروب دارنه که فقط چش ره کار زنه تا سو و ظلمات ره تشخیص هاده. دپت چشون بتوننه شکل و رنگ ره تشخیص هادن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۹   ویکتوریا دریاچه، کنیا عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱   اتا ورزا-کا، اندونزی دله عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۳   اتا کوتر که لب بیّه ئو بخاره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۹   عکس دله اتا ایتالیایی پرستار هسته که کرونا گادر ،دوازده ساعت شیفت جه خسته بیّه و دره خستگی دَر کانده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۶   مسیح علی‌نژاد بابلی فیمینیست و ووآ ِمجری هسته که زوری حجاب جه مخالفت کانده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: