دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
ونه کار بزوئن
  • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
  • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

  1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
  2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
  3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
  4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی بنویشته تغییر هدائن ِلینک
۱   این نقشه، ایران ره تبرستون علویون‌ِ ساقط بیّن په، سراق دنه. این اتفاق په، دیلمی نظامیون که وشون جه خدمت کاردنه شه وسه تاج‌وتخت بهم بزونه. این نقشه دله، سَوز ماکان کاکی‌ِ قلمرو هسته، کئو مرداویج شنه، قرمز محمد بن مسافر هسته و زرد دی الموت اسماعیلیون شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳   اتا ماهواره‌ای عکس که کُره ره شو دله سِراق دِنه. شمالی کره دله شو-شو برق ره قطع کانّه و همینسه این منطقه تاریکی دله دره و فقط چنتا پچیک-پچیک شهرِ سو ماهواره جا بدی وونه ولی جنوبی کره و چین ِشهرها که ونه جیر-و-جور درنه، روشن هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴   آزتک اتا سرخپوستی تبار بینه که میونی آمریکا دله دینه و وشون فرهنگ خله مکزیک سر تأثیر بی‌یشته. عکسی که وینّی وشون ِاتا قدیمی کتابچه هسته که وشونِ خط، نقاشی، لباس دپوشتن، دینی مراسم و حتا کاغذسازیِ صنعت ره میّن کانده. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵   عطارد اتا سیاره هسته که خورشیدی منظومه دله، همه جه ویشته خورشید جا نزدیک هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷   کوبلای خان اتا موغولی شاه بی‌یه که چنگیزخان ِتیر-تبار جا بی‌یه و چین ونجه ارث برسی بی‌یه. مارکوپولو ونه گدر بورد بی‌یه چین. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸   اکراین ِمحلی سما عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹   بامشی اتا اهلی حیوون هسته که قدیم‌تاسا آدمون پَلی زیست دارنه. مدرن جوامع دله بامشی ره سره‌خانه دله هم دارنه و فارسی‌بامشی اتا پرخاهون تیره هسته که مردم وه ره گت کانّه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱   رامسر اتا شهر هسته که مازرون اوستان ِغربی سامون سمت دره. رامسر اتا توریستی شهر هسته که ونه طبیعت خله دیدنی هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۵   قائمشهر ِداخل‌شهر یا میدان طالقانی اتا مرکزی میدون هسته که قائمشهر ِشهر وسط دره. قائمشهر، یا شاهی، مازرون ِانبس‌ترین جمیعت ره تموم شهرستون‌ها میون دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷   آدولف هیتلر ِعکس که شه ۱۲ مارس ۱۹۳۶، رضا شاه وسّه برسنی‌یه و ونه بن امضا هاکرده. این قاب اسا نیاوران کته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸   نساجی مازندران جام حذفی دله قهرمان بیّه و شه اولین قهرمونی ره جشن بَیته و سال دیگه آسیا دله سهمیه دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱   ساری میدون ساعت یا پا ساعت اتا برج هسته که ساری ِمرکزی میدون دله قرار بَیته و این شهرِ نماد هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۲   وه فریم گاز اداره هسته. پارپیرار بییه که دولت روستاها جه گاز بکشییه تا ونجه بعنوان سوخت استفاده هاکنن و جنگل نشورن دار ره نزنن. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۷   نساجی مازندران ترکیب، دههٔ ۱۳۳۰ شمسی. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۴   گنبد کاووس برج که اسا درنه وه ره تعمیر کانه و ونه دور-دور ره داربست دکاشتنه. این برج زیاریون دوره شنه که تبرستون شاه بینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۷   ساری ِپاساعت عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۲   ایران اعتراضات که مهسا امینی بمردن په شروع بیّه، هنتا دمباله دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۴   نیما یوشیج مازرونی و نوری شاعرِ موجستمه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: