مازرون راه آهن

ریل مازرون ایسم اتا از شعبه‌ئون اصلی از ریل‌ئون سراسری ئیران هسته که در سنه ۱۳۰۸خارشیدی ، زمون رضاشا ‌پهلوی، ابّلین فاز وه (ساری - بندرشاه) بساته بیه. دارای ۷ ایستگائ موشترک با راه آهن خوراسان هسته، این ریل‌ئون از اونجه که خط شومالی ئیران الآن وسّه هسته، به ایسم راه آهن شومال هم مئروفه ئو امروزه هم بعضی وه ره مسیر گرگان هم گانّه.

ورسک ِپل

چه‌کوتدچی‌ین

تاریخچه بساتن موفق ابّلین ریل ئیران دله به سنه ۱۸۸۶ (میلادی) با ایحداث خط ریل محمودآباد (ساحل جنوبی مازرون دریو) به آمل برگردنه، این طرح چه‌تی در هارشا بیه تا تهران ادامه پیدا هکنه، ولی با کارشکنی‌ئون پیمانکار‌ئون بلجیکی بنه بخارده ئو ریل‌ئون وه کنار دکته ئو برای ایحداث تلگراف ایستیفاده بیه. در سنه بعد ایحداث ریل‌ئون تهران-حرم شا عبدوالعظیم ئو بعد از وه، جلفا- تبریز شروء بیّه.
ابّلین خط راه آهن مودرن ئیران زمون رضاشا دله از شائی (قائم شهر(شائئ)) تا بندر شا (بندرترکمن امروزی) بکشیه‌بیّه، پس از تموم بیّن بساتن پل گردن در ساری ابّلین قطار در مهرمائ ۱۳۰۸ به دستور رضا شا پهلوی از ساری عازم بندرترکمن بیه.

بعد از وه با دیّن برنامه هم‌زمونی با ایحداث ریل‌ئون خوزستون، کارئون در گتِ کوئستون‌ئون البورز شروء بیه، خله از کارگرون تورکی مازرونی‌ئون پَلی ئو موهندسون ئو پیمونکارون به ویژه آلمانی‌ئون دست به دست ات‌دیگه ، کار بساتن تونل‌ئون ئو پل‌ئون ره پیش بیتنه.

ویژگی‌ئوندچی‌ین

ویشترین هونر موهندسی راه آهن در ئیران، در منطقه سوادکوه از توابع مازرون پیاده بیّه، به طوری که سه خط طلا به قدری اهمّییت دانّه که نه فقط پشت پیل‌ئون پهلویه زمون دیّه ، حتّی امروزه هم شرکت رجا از این هارشا ایستیفاده کانده. رد بیّن قطار در مازرون قشنگ ئو مَلمَل(رنگارنگ) ، اَنده قشنگی و خاری دانّه ، که تموم ایستگاه‌ئون ئیران، تابلو هارشا‌ئون ریل‌ئون مازرون داگ تَن(تلفوظ ساروی: قاب سَر) دره ، در ایستگاه تهرون هم، تنها ئو تنها هاشائون مازرون تزئین بیه وه ایستگاه بیّه ، راه آهن مازرون به ویژه در منطقه سوادکوه به قدری قشنگ بیه که تموم جائون وه‌نه ماکت دره ئو خله راحت وانه ونه ماکت ره جائون مربوط به ریل ئو قطار بدین.

ریل‌ئون شومال بعدأ تی وانه؟دچی‌ین

گرگان به مشهددچی‌ین

طرحی که سال‌ئون زیادی ونه سر فکر کانه تازه دره ایجرا وانه. چه‌تی این طرح به لحاظ قدیمی بین ئو فرسودگی بنه‌سازی ئو روسازی مسیر قائم شهر به تهرون زمونی هم به دست فراموشی دکته ولی نبایسّی از هارشا دور دوّه که در صورتی که طرح تهیه بیّه توسط شرکت مترا با تغییراتی شامل اتصال به مرز اینچه برون گردد، می‌توان از این خط نیز بهره بیتن ایقتیصادی هکرده.

گرگان به ترکمنئوندچی‌ین

این طرح جدید که امکون بساته‌بیّن وه خله زیاد هسته، گرگان ره به صنایع پیتروشیمی گلستون ئو از اونجه به اینچه‌برون وصل کانده.این طرح با انعقاد قراردادایتّیصال راه آهن قزاقستون از محور آکتائو به بندر‌ترکمنباشی ترکمنئون وارد فاز اجرائی بورده ئواز تقاطع شهر قازانجیق اوستان بالکان به طرف شهر سرِ‌سامونی قزل‌اترک ایمتیداد بیته ئواز این سامون به شهر اینچه‌برون گلستون اوستان ایمتیداد پیدا کانده.

ساری به مازرون غربیدچی‌ین

که دره ونه درباره موطالعه وانه، به طول بیش از ۲۰۰ کیلومیتر هسته، با اجرایی بیّن وه نقش موفیدی در توسعه گردشگری دانّه، نه تنها ۲ سرزمین مازرون غربی ئو نیشتنگائئ(مرکزی) ره به ات‌دیگه وصل کانده، چه‌تی‌که کریدور ترانزیتی موناسبی برای نوشهر وانه، از طرفی ایمکون زیارت آسون ته مشهد برای غربی نشینون مازرون درست وانه. [۱]

موقئیتدچی‌ین

گت بیّـِن ایقتیصاددچی‌ین

گتِ بندرون مازرون دریو همگی با تکیه هدائن به این راه ترانزیت بین اولمیللی روشد داشتنه، چه‌تی زمونی بندرون ترکمن ئو گز خدمت‌ئون زیادی ره هکردنه، ولی امروزه امیر آباد توسوط را آهن مازرون ایرتیباط روسیه ئو ئوروپا با دریامونائ‌عومان ئو هند اقیانوس ره برقرار هکرده.

زیارت وسّهدچی‌ین

سال‌ئون زیادیه که مردمون مازرون به اومید بساتن ایدامه خط از گرگان به مشهد]] هسنه. این پروژه با تصویب مراحل ابّلیه در کمسیون ماده ۳۲ رج بودجه ۱۳۸۷ دله قرار گینّه.

عوض بدل‌ئوندچی‌ین

اگه را آهن گرگان به مشهد (خوراسان شومالی اوستان) بساته بوّه، گتِ سهمی در پی‌بوردن رائ تبادولات بین ۵ اوستان شومال شرقی ئیران دانّه. به هارشائ بعضیا منابع، ایحداث وه شروء بیه ئو بعضیا هم هنوز وه ره مراحل موطالعاتی دله دونّه، خطی که بیش‌ته از ۷۰ سنه هسته که دیگه ایدامه پیدا نکارده. [۲]شابلون:پیوند مردهشابلون:پیوند مرده[۳]

موهم جائوندچی‌ین

مئروف پل‌ئوندچی‌ین

ورسک پِلدچی‌ین

 
ورسک ِپِل

که به یاد موهندس ژویرسک ، به ایسم ورسک مئروف بیّه. ورسکِ پل تنگه(دَرّه) ورسک دله دَرِه در ۸۵ کیلومیتری جنوب قائم شهر – تهرون در محور سوادکوه قرار دانّه ئو را آهن سراسری تهران – شومال ره به هم وصل کانده. عظمت اینتا که در واقع 2 گتِ کوئ ئو سخت گوذر عباس‌آباد ره به ات‌دیگه وصل کانده. وزن ورسکِ پـِل که ۶۶ میتر داهونه ئو ۱۱۰ میتر ایرتیفاع از ته تنگه هسته،

دوآبِ پـِلدچی‌ین

که سمبول میعماری دِله‌دَکِت مازرونی ئو ئوروپایی هسته.

مئروف تونل‌ئوندچی‌ین

گدوکدچی‌ین

پرونده:Mehvareshomal.jpg
تونل گدوک در زمستان

گت‌ترین تونل را آهنِ خاورمیانه با گتی ویشته از ۲۸۸۰ میتر که قطار امروزه وه ره زمون ۳ دقیقه ئو بیست ثانیه دله رد کانده، این تونل بیدست گتِ درازای وه دارای ۵۶۰ سانتی میتر عرض ئو ۶۰۰ سانتی میتر ایرتیفاع هسته ئو از این لحاظ گوشادترین تونل میون تمومی تونل‌ئون را آهن ئیران هسته ، همینتی حدود ۹۰۰ میتر اینتیهایی جنوبی وه بلن‌ترین نوقطه از لحاظ ایرتیفاع قرار دانّه.

دوگل تونل‌ئوندچی‌ین

اتا از عجایب اینجه، به طوری که در سه سوئی که قطار تونل دله اِنِه، در جهتی موخالف خارج وانه ئو دوباره شه کله ره عوض کانده.

یادگار‌ئوندچی‌ین

کفتر دَرِّهدچی‌ین

 • ( فارسی گنش کانّه: کبوتر دره)

که به ایسم ئو خاطره کیجائی به ایسم کبوتر هسته، وه در روز عروسی خادش از کوئی نزدیکی اینتا ایستگاه به دره کپّل بیّه ئو این ایسم ره به وه نسبت دنّه.

آرامگاه ابدی کارگران راه آهندچی‌ین

این قبر‌ئون، که کم هم نینه، یاد بیار ِرنج ئو ایجباری کاریای عزیزونی بیه که برای آبادونی مازرون جان خادشون ره هدانه، در قبرستون دوآب سوادکوه اینتی بنویشتوئه: کارگران ئو مستخدمین راه آهن دولت ایران-دوآب-۲۸ دی ماه ۱۳۱۱. یادگار ابدی به کارگران صدیق از طرف لونچر.

خاطره‌ئون اتّا از اون زمون (کارگر ورسک)دچی‌ین

وه مه ره بائوته بعضیا ره با زور وردنه بعضیا ره با ریضایت ولی رضشا ره گاتنه که اِما همه ره ریضایت جا بیاردمی. اونجه که شینه هرکی ره اتّا مسئولیت دانه هرکی شه مسئولیت ره دیر هارد بوئه وه ره تپّه سر جه کپّل کاردنه درّه دله. همینتا وسّه هسته که گانّه رضاشائ سیاست زیاد بیه ئو هچکی نتونسته وه ره گپ بزنه. خاطرات بابعلی واردی کولائی

ایستگاه‌ئوندچی‌ین

راه آهن شمال ایران
   
گرگان
   
سبزدشت
   
بندر ترکمن
   
بندر گز
   
گلوگاه
   
تیرتاش
   
بهشهر
   
رستم‌کلا
   
امیرآباد
   
نکا
   
نوبخت
   
ساری
   
گونی‌بافی
   
قائم‌شهر
   
شیرگاه
   
زیرآب
   
پل سفید
   
سوادکوه
   
سرخ‌آباد
   
ورسک
   
دوگل
   
گدوک
   
فیروزکوه
   
مهاباد
   
زرین‌دشت
   
سیمین‌دشت
   
کبوتردره
   
بن کوه
   
بخش راه آهن تهران

ایستگاه به ترتیب از تهران به مازندران به قرار ذیل می‌باشند:

 • شهر ری
 • بهرام
 • ورامین
 • پیشوا
 • ابردژ
 • کویر
 • گرمسار
 • بن کوه
 • کبوتر دره
 • سیمبن دشت
 • محمود آباد
 • زرین دشت
 • مهاباد
 • فیروزکوه
 • گدوک
 • دوگل
 • ورسک
 • سرخ آباد
 • دوآب
 • پل سفید
 • زیرآب
 • شیرگاه
 • قائم شهر
 • گونی بافی
 • ساری
 • نوبخت
 • نکا
 • رستم کلا
 • امیر آباد
 • اشرف
 • تیرتاش
 • گلوگاه
 • بندر گز
 • بندر ترکمن
 • گرگان

لینگ‌یاد‌دار (پانویس)دچی‌ین

 1. طرحی بدون توجیه
 2. [۱]
 3. News


  اینتا بنویشته مازرون خَوِر هسته. ونه گت تر هکردن جا به ویکی‌پدیا کومک هکنین.