جرج شیشوم (بزائه ۱۴ دسامبر ۱۸۹۵ - بمرده ۶ فوریه ۱۹۵۲) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۱۱ دسامبر ۱۹۳۶ ویندستورون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۶ فوریه ۱۹۵۲ حکومت سَر کبّی‌یه.

جرج شیشوم ِعکس

منابعدچی‌ین