مارسآوریلمه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۲۷ آوریل روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۱۷اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۱۸اُمین روز إستِنه. ۲۷ آوریل جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۴۸ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین