سپتامبراکتبرنوامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۹ اکتبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۸۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۸۳اُمین روز إستِنه. ۹ اکتبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۸۳ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین