ادوارد هشتم ِعکس

ادوارد هشتم (بزائه ۲۳ ژوئن ۱۸۹۴ - بمرده ۱۱ دسامبر ۱۹۳۶) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۲۰ ژانویه ۱۹۳۶ ویندستورون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۱۱ دسامبر ۱۹۳۶ حکومت سَر کبّی‌یه.

منابعدچی‌ین