جرج پنجم (بزائه ۳ ژوئن ۱۸۶۵ - بمرده ۲۰ ژانویه ۱۹۳۶) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۶ مه ۱۹۱۰ ویندستورون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۲۰ ژانویه ۱۹۳۶ حکومت سَر کبّی‌یه.

جرج پنجم ِعکس

منابعدچی‌ین