ژوئنژوئیهآگوست
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱ ژوئیه روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۱۸۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۸۳اُمین روز إستِنه. ۱ ژوئیه جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۸۳ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین