نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۹ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۶۳اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۶۴اُمین روز إستِنه. ۲۹ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین