ویلیام چاروم (بزائه ۲۱ اوت ۱۷۶۵ - بمرده ۲۰ ژوئن ۱۸۳۷) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۲۶ ژوئن ۱۸۳۰ هانوفرون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۲۰ ژوئن ۱۸۳۷ حکومت سَر کبّی‌یه.

ویلیام چاروم ِعکس

منابعدچی‌ین