جرج چاروم (بزائه ۱۲ اوت ۱۷۶۲ - بمرده ۲۶ ژوئن ۱۸۳۰) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۲۹ ژانویه ۱۸۲۰ هانوفرون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۲۶ ژوئن ۱۸۳۰ حکومت سَر کبّی‌یه.

جرج چاروم ِعکس

منابعدچی‌ین