جرج سوم (بزائه ۴ ژوئن ۱۷۳۸ - بمرده ۲۹ ژانویه ۱۸۲۰) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۲۵ اکتبر ۱۷۶۰ هانوفرون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۲۹ ژانویه ۱۸۲۰ حکومت سَر کبّی‌یه.

جرج سوم ِعکس

منابعدچی‌ین