فوریهمارسآوریل
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۳۱ مارس روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۹۰اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۹۱اُمین روز إستِنه. ۳۱ مارس جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۷۵ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین