جرج دوم (بریتانیا شا)

جرج دوم (بزائه ۳۰ اکتبر ۱۶۸۳ - بمرده ۲۵ اکتبر ۱۷۶۰) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۱۱ ژوئن ۱۷۲۷ هانوفرون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۲۵ اکتبر ۱۷۶۰ حکومت سَر کبّی‌یه.

جرج دوم ِعکس

منابع دچی‌ین