سپتامبراکتبرنوامبر
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۵ اکتبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۲۹۸اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۲۹۹اُمین روز إستِنه. ۲۵ اکتبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۶۷ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین