وندادهرمز گپ ‏۶ فوریه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۵ (UTC)

تشکوردچی‌ین

سلام، شمه زحمات جه تشکر وانه، لوطفاً ادامه هادین! وندادهرمز گپ ‏۱۵ مه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۶ (UTC)

سلام ممنونمه شمه خنابدون حتما ادامه دمبه .— این پغوم ره Wkikibanvis (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.


اسکت(سلام) برارون و خاخرون من اتا مقاله اتا کارتونی سه درست هاکردمه تاریخ ره نومی دله اشتباه بزومه بزومه آنستزیا1977 لطفا وه ره اگه توندنی حذف هاکنین شمه دست درد نکنه— این پغوم ره Wkikibanvis (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

سلام لازم ‌نی‌یه حذف بوو، هر مقاله‌ای ونه نوم ره اشتیفا (اشتباه) بی‌یشتی عیب نکنده، تومبی ونه نوم ره تغییر هادیم. بائو کامین مقاله هسه خار کمبی وه ره. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۳ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)

سرساب هاکردن آموجش هدائندچی‌ین

سلام مه خار رفق! ائی شمه ورود ره خش‌آمد عرض کمبه. شما توننی شه پیغومون و نوشته‌ئون دله سایر کارورون نوم ره بائورین و اینتی، کارورون ره شه نوشته‌ی متن جه مخبر هاکنین. این ویژگی ره گننه سرساب هاکردن یا کارورونِ سرساب هاکردن. سرساب هاکرون وسه توننی سایر کرورونِ نوم ره بَنویسین، (مثلاً [[کاربر:فوُلانی]]) یا سرساب هاکردن شابلون:{{سرساب هاکردن}} ره کار بزنین. البته بعضی سایر کلمه‌ئون هم توننی به کار بورین.

اینتا مثالون ره هارشین: (به‌جای فوُلانی، بنشنه اونتا موردنظرِ کارور نوم ره بنویسین)

  1. {{سرساب هاکردن|فلانی}}:
    مانند: @فلانی سلام! من هم کومک کمبه اینتا بنویشته ره گت‌تر هاکنیم. --پیغومِ برستی‌ین‌کر
  2. {{سرساب|فوُلانی|بهمانی}}:
    مانند: @فلانی، بهمانی سلام! من هم کومک کمبه اینتا بنویشته ره گت‌تر هاکنیم.

نوکته:

  • احتیاج نی‌یه کسی ره شه گپِ صفحه دله سرساب هاکنین، چون شه به‌صورت اتوماتیک مخبر وانه.
  • وقتی خاننی کسی ره مخبر هاکنین، حتماً ونه امضا بزنین. اگه ونه نوم ره اشتیفا بنویسین و ائی ویرایش هاکنین و ونه نوم ره صحیح بنویسین وه مخبر نوانه، نگر اینکه شه قبلی امضا ره پاک هاکنین و ائی چهار مدک جه «~~~~» امضا بزنین).


اگه سوال داشتنی مه گپِ صفحه دله بپرسین. احترام جه.

--Vandädhurmüz (گپ)  ‏۱۱ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۱ (UTC)

سلامدچی‌ین

سلام گگه، اسکت بوئی. خاستمه چن مسئله خور ته جه سوال هاکنم، اول اینکه حضرت‌عالی کامین لهجه جه گپ زندی، یعنی الیکائیج لهجه جه گپ زندی، یا طالقانیج تبری یا لهجه‌ی دیگه‌ای؟ اتتا فهرست طبری زوون‌ِ لهجه‌ئون جه اینجه دره. و اینکه کنجکاو بئیمه بدونم کلمه‌ئونی "کلک"، "درپش" واری واقعا شمه لهجه دله دره؟ اگه دره که جالب وونه. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۳ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۹ (UTC)

اسا متوجه بئیمه شمه لهجه طبری طالقانی (فارسیج جه) هسه. ظاهراً شمه لهجه به کلارستاقیج لهجه نزدیکه. --Vandädhurmüz (گپ) ‏۳ ژوئیه ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۲ (UTC)

اسکت نوشتار لهجه مرکزی طبری نویسمبه وله یکسری واژئونی وسه که مرکزی لهجه نارنه طالقانیج جا گیرمبه شمه خنابدون.