اینجه کجوئه؟

دچی‌ین

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. راهنمایی صفحات درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله کایری هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

اینجه ویکی‌پدیایِ مازرونی زوونِ نسخه هسته. مازرونی ویکی‌پدیایِ آمار اینتی‌چی‌ئه:
۳۱٬۴۷۸
مقاله
۳۹
فعالِ کارور

کومِک هاکردن

دچی‌ین

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ دله بئین.

اگر خانّی که اتا نو مقاله بساجین، اول ونه چرخه‌تو هاکنین و بگردین که این موضوع مازرونی ویکی دله دره یا نا. اگه دنی‌بی‌یه، این کادر دله مقاله عنوان ره بنویسین و «بساتن» پولِک ره بزنین تا مقاله‌بساتنِ کادر دیار بوو و ونه درون شه دلوس متن ره بنویسین و آخر وه ره ثبت هاکنین:


یاد نکنین که نو مقالات ونه جادکت و سرشناس موضوع خَوِری بوئن، منبع دارن و بی‌طرفانه بنویشته بئی‌بون. مقالاتی که این شرایط ره ندارن، احتمالاً حذف وونّه.

ویکی‌پدیا دله هر تغییری که دچی بوو، فوری دیگرون وسّه نمایش هدا وونه، پس همه شمه نو بساته مقاله ره تونّه هارشن. هر چیزی که ثبت هاکنین، عمومی و همگونی اینترنت دله تنک وونه و دیگر ونه سر مالکیتِ حق ندارنی. ویکی‌پدیایِ مطالبِ اعتبار ره هچکی ضامن نی‌یه و هرکس ات‌چی ونه دله یلنه، شه مسئول هسته. ولی نگران نوّین، هچکی نتونده ویکی‌پدیا ره رِقِد بده و اگه نخش تغییرات هادین و اشتباهی هاکنین، وه ره فقط چنتا کلیک جه بنشنه وَردِگاردنی‌ین.