اونتا مردی یا ریکایی دیگری ره گگه یا گگا یا برار وانه که ونه جا، اتا پی‌یر و مار یا کم‌دس(=حداقل) اتا مار یا اتا پی‌یر جا بائن.[۱]

گگه‌ئون‌ِ‌ دیمون، هدی ره موندننه.

بن‌بنویشتدچی‌ین