إسکئت برارون و خاخرون کا دره مه کاروری ولگه ره اشندنی‌‌ من أتا کابر هسمه کاه مه آمج ویکی پدیا ره کامل هاکردن هسه و اینتا سه دره تجمبه. شمه خنابدون

Mazandaran Flag.png
Animated-Flag-Iran.gif