پواتیه اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ وین (فرانسه) دله دره. اینتا شهر پواتو-شارنت ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۸۸٬۷۷۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین