نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۲ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۵۶اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۵۷اُمین روز إستِنه. ۲۲ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۹ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین