شامبری اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سوآ دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۷٬۵۴۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین