سنت دنی، رئونیون اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ رئونیون دله دره. اینتا شهر رئونیون ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۳۸٬۳۱۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین