روان (فرانسه) اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ سن ماریتیم دله دره. اینتا شهر نرماندی علیا ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۰۷٬۹۰۴ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین