ادوارد هفتم (بریتانیا شا)

ادوارد هفتم (بزائه ۹ نوامبر ۱۸۴۱ - بمرده ۶ مه ۱۹۱۰) بریتانیای شا بی‌یه که روز ۲۲ ژانویه ۱۹۰۱ ویندستورون ِسلسله‌ی حکومت جه بَرسی‌یه و تا روز ۶ مه ۱۹۱۰ حکومت سَر کبّی‌یه.

ادوارد هفتم ِعکس

منابع دچی‌ین