بنیتو آمیلکاره آندرئا موسولینی (۲۹ جولای ۱۸۸۳- ۲۸ آوریل ۱۹۸۵) بعنوان اتا دیکتاتور ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۵ ایتالیای دله حکومت هکرده.

بنیتو موسولینی
Benito Mussolini in 1937.jpg
شناسنومه
کامل نوم بنیتو آمیلکاره آندره آ موسولینی
بزاروز ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۳
بزاجا ایتالیای پادشاهی
بمردن تاریخ ۲۸ آوریل ۱۹۴۵
بمردن جا ایتالیای پادشاهی
همسر دانا راشل موسولینی (۱۹۷۹-۱۸۹۰)
وچون ادا موسولینی
ویتوریو موسولینی
برونو موسولینی
رومانو موسولینی
آناماریا موسولینی
معروفِ فامیلون کلارا پتاچی
سیاسی اطلاعات
سیاسی حزب جمهوریخواه فاشیت حزب
(۱۹۴۳-۱۹۴۵)
ملی فاشیست حزب
(۱۹۲۱-۱۹۴۳)
ایتالیای سوسیالیست حزب
(۱۹۰۱-۱۹۱۴)
سمت ایتالیای نخست‌وزیر
۱۹۲۲-۱۹۴۳
ایتالیای سوسیالیستی جمهوری رئیس جمهور
۱۹۴۳-۱۹۴۵
قبلی لوئیجی فاکتو
بعدی پیترو بادوگلیو

زندگی‌نومهدچی‌ین

زندگی اوائلدچی‌ین

بنیتو موسولینی نوم بنیتو خوئارز نوم جا بئیت بیه که اتا مکزیکی سیاستمدار بی‌یه. سیاست درگیر نئی په، موسولینی اتا روزنامه‌نگار (جایی که وه شه تموم تبلیغاتی مهارت ره یاد بئیته) و اتا ابتدایی مدرسه معلم بی‌یه.

موسولینی اول سوسیالیسم بی‌یه. اما موقعی که خاسه ایتالیای ارتش سر جهانی اولین جنگ سر بجنگه سوسیالیست حزب جا اخراج بیه. وه اتا نو ایدئولوژی ره که ونه نوم فاشیسم بی‌یه و ترکیبی سوسیالیسم و ملی گرایی جا بی‌یه ره تاسیس هکرده. فاشیسم اتا سیستم هسه که ونه دله کشور رهبر کامل قدرت دارنه.

قدرت بئیتن و دیکتاتور بیندچی‌ین

۱۹۲۲ دله وه سیو لباس شون گروه ره که فاشیسم حزب نظامی چلمه بی‌یه تاسیس هکرده. روم رژه هکرده په، ویکتور امانوئل سوم، ایتالیای پادشاه، وه ره این کشور نخست وزیر هکرده. وه قدرت بئیت په کشور دیگه احزاب ره منحل هکرده و اتا تک حزبی-دیکتاتوری رژیم ره کار سر بی‌یادره.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که بنیتو موسولینی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.