نویسنده کسی ره گانّه که ات‌چی نویسنه. اسا این لفظ عمومیت پیدا هاکرده و علاوه بر داستان نویسون کسونی که دیگر زمینه‌ئون دله درنه ره هم نویسنده گانّه.

ویشته بخوندین دچی‌ین

منابع دچی‌ین