مارسآوریلمه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۱ آوریل روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۹۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۹۲اُمین روز إستِنه. ۱ آوریل جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۷۴ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین