کویمپر اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ فینیستر دله دره. اینتا شهر بریتانی ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۶۴٬۹۰۲ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین