فوریهمارسآوریل
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۵ مارس روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۷۴اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۷۵اُمین روز إستِنه. ۱۵ مارس جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۹۱ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین