ولانس، دروم اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ دروم دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۶۵٬۲۶۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین