مارسآوریلمه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰
* * میلادی تقویم * *

۹ آوریل روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۹۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۱۰۰اُمین روز إستِنه. ۹ آوریل جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۶۶ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین