زرتشت یا زردشت (۶ فروردین ۱۷۶۸ ق.م. - ۵ دی ۱۶۹۱ ق.م. در بلخ) ئیرونی پیفومبر نوم کا زرتشتی کیش یا مَزدَیَسنا ر بساته. وه گاتائون سروشکر کا کوهن‌ترین بخش اوستا هسته.

زرتشت
شخصی معلومات
بزا-روز
میون و ویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
ونه جا میِّن نی‌یهویکی دیتا دله ونه دیتائون ره هارشین
بمردن
مقدار ناشناخته ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
لقب
Bactrian Sage
le Sage de Bactriane
El sabio bactriano ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
زوونی که گپ زوئه
حرفه
همسر
Hvōvi (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وچون
دیگر معلومات
دین
زرتشت پیغومبر، اون تی که هندِ زرتشتی‌ئون وره قرن 19 دله سراق هدا بی‌نه.

وچگی دچی‌ین

زندگی دچی‌ین

قدیمی گپ این هسته کا زرتشت پونزَسالگی دله اتا ملّای پیش درس بخوندسن وسّه بورده ئو پس از ایعلام پیغومبری، زرتشت اون روج‌گارِ ئیرون خرخس نسوجر بلخ سامون چم کوچ هکارده. اینجه گشتاسب جه بخواسّه تا ونه کیش دله بیه؛ گشتاسب بعد اینتا که جاماسپ ئو فرشوشتر جه مشورت بیته، ترنه کیش ره قبول هکرده ئو زرتشت بتونسته شه کیش ره گتّر هکنه.

موجزون‌ دچی‌ین

زرتشتی اوسانه‌ئون دله دره که زرتشت بعد اینکه بزا بیه برعکس دیگه نوزادون ریک هکرده. تش سو هاکردن بی چو ئو سندل ئو سُرِدار دکاشتن کاشمر دله فرو هکردن عصا جا بنه دله اتی ونه موجزا هسته.

بمرد دچی‌ین

زرتشت در سن ۷۷ سالگی دله ۱۱ کرچ‌ما بلخ نیایشگائ دله بدست اتا تورانی به ایسم توربراتور بکوشته بیّه. فردوسی گانه: زرتشت تورانیون ات‌دفه‌ای حمله گدر دله اتا تورانی دس جه بکوشت بیه. پهلوی کتابون دله خونشن نوم ر توربرادروش بائوته بیّه.

بقیه دینا دله وه نه وضع چه تی هسه؟ دچی‌ین

ایسلام دچی‌ین

 

ایسلام وه ره قبول دانه ئو وه ره مجوس ونگ کانده.

مانی‌یون دچی‌ین

مانی‌یون کیش زردتشت ره اتا پیغومبر دوندنه بودا ئو عیسای مون کا مانی بیتتیرین جا ر وشون دله دارنه.

مازرون ئو زرتشت دچی‌ین

بعضیا ریشه ایسم مازرون(به پارسی: مازندران) ره آمیجش هدائی از ماز (به مئنی گـَت) ئو ایندیرا (اتا از خدائون زرتشتیون)در نتیجه مازیندیران ره به مئنی نیشتنگای گَتِ دیو (ایندیرا) دوننه. وشون سند هم شاهنامه ی فردوسی هسته که در اینتا کیتاب از مازرون به عونوان نیشتنگائ اسپه دیو (دیو سفید) نوم بورده ئو هم اینتا که ایندیرا ره کوئی دونده میونه ی مازرون.

منابع دچی‌ین

  1. ناشر: Agence bibliographique de l'enseignement supérieur — Identifiants et Référentiels — هارشی‌ین تاریخ: ۱۱ مه ۲۰۲۰
  2. ونه نوم اینجه بمو: Library of the World's Best Literature. انتشارِ تاریخ: ۱۸۹۷.
  اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.