لیموژ اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ او وین دله دره. اینتا شهر لیموزین (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۳۶٬۵۳۹ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین