لاوال اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ماین دله دره. اینتا شهر پیی دو للوآر ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۵۱٬۲۳۳ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین