قم شهرستون از شهرستون قم‌اوستان هسته. بنابراین، گتی و جمعیت وه برابر قم‌اوستان ِقایده و جمعیت هسته. مرکز این شهرستون قم‌شهر هسته.

حرم حضرت معصومه(ص) قم دله

جمعیت شهرستون قم به اساس سرشوماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۰۴۰٫۶۸۱ نفر بی‌یه[۱].

گتی این شهرستون برابر با گتی قم‌اوستان هسته و ۵ بخش، ۱۰ دهستون و ۳۶۳ آبادی دانه. سهتا بخش وه عبارتنه از: خلجستون، مرکزی و سلفچگون .


تقسیمات کشوریدچی‌ین

منابعدچی‌ین