قم اوستان تهران اوستان و البرز اوستان جنوب‌وری ، اصفهان شومال و مرکزی اوستان شرق و سمنان غرب (ایران دله) دره. ونه مرکز قم شهرستان هسته.

نقشه استان قم

موقعیت شهرستان قمدچی‌ین

گتی اینتا شهرستون برابر با گتی اوستان قم هسته و ۵تا بخش، ۱۰تا دهستون و ۳۶۳تا دهات دانه. پنجتا بخش وه عبارتنه از: مرکزی ، جعفرآباد ، خلجستون ، سلفچگون و کهک .

شهرون و شهرستونوندچی‌ین

منابعدچی‌ین

ویکیپدیای فارسی ۲. بخش‌هایی از این مقاله از سایت میراث فرهنگی استان قم اقتباس شده‌است. [۱] ۳۹