خلجستون اتا از بخشون قم شهرستان هسته. جمعیت بخش خلجستون به اساس سرشوماری سال ۱۳۸۵، برابر با ۹٫۱۲۵ نفر بی‌یه [۱].

خلجستون دِتا دهستون دستجرد و قاهان و اتا مرکز شهری (دستجرد) هسته.

منابعدچی‌ین