اصلی منوی ِوا هاکردن

تهران اوستان که تهران شهر ونه مرکز و ایران نیشتگاه هسته، شمال ور مازرون اوستان، جنوب ور قم اوستان، غرب جنوب ور مرکزی اوستان، غرب ور قزوین اوستان و شرق ور سمنون اوستان جا محدود هسته. ونه جمیت سال دله۲۰۰۷، ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر تخمین بزه بییه. کرج، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر، ورامین، شهریار اوستان ره گت شهرون هستنه.


سیاسی تقسیماتدچی‌ین

او و هوادچی‌ین

ناهمواری ئوندچی‌ین

تاریخدچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین