دماوند شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره شرق ور قرار بئیته و ونه مر کز دماوند شهر هسته. ونه جمیت ۹۶٬۸۶۰ نفرهسته.ودماوند مردم زوون گیلکی با گویش تبری هسته

سیاسی تقسیمات دچی‌ین

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

== فرهنگ == دماوند مردمون گیلک ره بالهجه تبری گب زننه

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین