شمیرانات شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره شمال ور قرار بئیته و ونه مر کز شمیران هسته.

سیاسی تقسیمات دچی‌ین

جوغرافی دچی‌ین

تاریخ دچی‌ین

فرهنگ دچی‌ین

گت آدمون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین