اصلی منوی ِوا هاکردن

اسلام‌شهر شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره شرقی جنوب قرار بئیته و ونه مر کز اسلام‌شهر شهر هسته. ونه جمیت ۵۰۰ هزار نفر ره رسنه.

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

ونه خوجیر جائون شامل: چیچک لو تپه ، مافین آباد تپه ، سالور تپه و ... هسته.

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین