اصلی منوی ِوا هاکردن

رباط‌کریم شهرستان تهران اوستان ره اتا شهرستون هسته که تهران شهر ره جنوب ور قرار بئیته و ونه مر کز رباط‌کریم شهر هسته.

سیاسی تقسیماتدچی‌ین

جوغرافیدچی‌ین

تاریخدچی‌ین

فرهنگدچی‌ین

گت آدموندچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین