بورژ اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ شر (فرانسه) دله دره. اینتا شهر سانتر (فرانسه) ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۷۰٬۸۲۸ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین