بوران برس اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ان (فرانسه) دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۴۰٬۱۵۶ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین