نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۵ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۵۹اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۶۰اُمین روز إستِنه. ۲۵ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۶ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین