نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱۷ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۵۱اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۵۲اُمین روز إستِنه. ۱۷ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۴ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین