نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۱ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۳۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۳۶اُمین روز إستِنه. ۱ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۳۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین