نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۲۱ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۵۵اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۵۶اُمین روز إستِنه. ۲۱ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۱۰ روز کار دارنه.

اتفاقات دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو دچی‌ین

بریم بگردستن دچی‌ین