نوامبردسامبرژانویه
۱۲۳۴۵۶۷
۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴
۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱
۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸
۲۹۳۰۳۱
* * میلادی تقویم * *

۸ دسامبر روزی هسه که گریگوری تقویم دله، هر سالِنه ۳۴۲اُمین روز کَفِنه و اگه سال کبیسه بوئه، ۳۴۳اُمین روز إستِنه. ۸ دسامبر جه، تا خانه سال سَر بوو، ۲۳ روز کار دارنه.

اتفاقات

دچی‌ین

دپیته چرخه‌تو

دچی‌ین

بریم بگردستن

دچی‌ین